Події

Українській екологічній асоціації "Зелений світ" - 25 років

29.10.2014
автор: Сергій Федоринчик

Сьогодні виповнюється 25 років з часу проведення Першого зїзду Української екологічної асоціації "Зелений світ"

На той час "Зелений світ" фактично співпадав з екологічним рухом України. У з’їзді брали участь навіть представники дружин охорони природи - молодіжного руху з давніми власними традиціями, нині знову самостійного. Лідери багатьох громадських організацій, нині самостійних і успішних, зокрема - "Мами-86" та Всеукраїнської екологічної ліги, також починали в "Зеленому світі". Через те можна вважати, що цей ювілей є певною віхою в історії екологічного руху України загалом.

На зїзді були прийняті Статут та Програма "Зеленого світу". Остання представляє певний інтерес для екологічного руху загалом і нині, через те її текст додається наприкінці. Зокрема, які світоглядні ідеї в основі її лишаються в силі, а які себе вичерпали?

"Зелений світ" був першою громадською організацією, яка раніше за будь-які політичні сили в своїй Програмі проголосила суверенітет України над її природними ресурсами (I.6, II.6). Одна з ідей, висловлених в Програмі - про відкритість екологічної інформації (II.3) стала нормою в ст. 50 Конституції України. Одна з ідей - створення Партії Зелених виявилася передчасною - без широкою соціальної бази екологічного руху ця Партія стала знаряддям різних фальшивок і махінацій кучмівської влади, в тому числі спрямованих проти екологічного руху.

Головними розробниками Програми були Дмитро Михайлович Гродзінський (академік НАНУ), науковці Андрій Олексійович Демиденко та Володимир Олексійович Тихий. Деяку участь в розробці програми взяли участь і інші люди, зокрема С. Федоринчик.

Абсолютна більшість учасників Першого зїзду лишається в УЕА "Зелений світ" з Статутом 1992 р та Головою М. І. Коробком.

В грудні цього року виповнюється 20 років з часу проведення ПЗУ фальшивого 5-го зїзду УЕА "ЗС" і багаторічних порушень законності Мінюстом щодо УЕА "ЗС". На мою думку, це питання як і причини стійкості справжнього "Зеленого світу" проти цих зловживань, також заслуговують окремої громадської конференції.


Сергій Федоринчик,
керівник інфоцентру УЕА "Зелений світ"

* * *

ПРОГРАМА
Української екологічної асоціації "Зелений світ"

Українська екологічна асоціація "Зелений світ" (далі ЗС) вважає, що фундаментальним правом людини є право на здорове життя в екологічно чистому середовищі. Єднання з природою, можливість користуватися всіма її дарами лежить в основі щасливого, повнокровного і вільного життя людини.

Деградація природного середовища під впливом технічного наступу нівечить гармонію людського буття, спотворює духовний світ людини, робить її немічною і невільною. Виснаження ресурсів природи породжує великі глобальні і регіональні проблеми, веде до всесвітнього Апокаліпсису - загибелі людства.

Поділяючи глобальні турботи людства, сповідуючи філософію виживання, створення нового світового порядку без війн, насильства та екологічних катастроф типу Чорнобильської, Аральської та інших, ЗС проголошує головним своїм пріоритетом рідну Україну - батьківщину народів, що проживають на цій древній слов’янській землі.

Екологічний стан України - наш спільний біль, наша колективна тривога, наша історична відповідальність. Україна кінця XX століття охоплена екологічною кризою, яка в окремих регіонах перетворилася на справжню екологічну катастрофу. Природне середовище України сплюндроване. Стоїмо перед загрозою знищення не лише рідкісних представників флори, фауни, унікальних ландшафтів, але й перед фактом дедалі зростаючого винищення таких дорогих нашому серцю типових краєвидів і екосистем, як степові, лісові, гірські, що становлять красу і гордість України.

Україна, яка упродовж віків вважалася однією з найбагатших, найврожайніших, найчарівніших країн Європи, відзначаючись сприятливими природними умовами, прекрасними родючими землями, здоровим кліматом, сьогодні перетворилася на місце невиправданої концентрації підприємств важкої, видобувної, хімічної промисловості, атомних електростанцій, військових об’єктів і просто звалищ, які спотворюють і забруднюють навколишнє середовище.

Сьогодні Україна веде сумний перед у Союзі та Європі за багатьма показниками серцево-судинних, онкологічних і генетичних захворювань. Погіршення здоров’я народу України все більше визначається катастрофічним станом природного середовища поряд з низькою якістю життя в усіх його проявах: умови праці і відпочинку, житло і побут, харчування та охорона здоров’я, моральний стан. Особливо згубно ці чинники впливають на фізичне, психічне, моральне здоров’я дітей - майбутнього народу.

Кризова екологічна ситуація на Україні виникла внаслідок:

- дії екологічного байдужого економічного механізму в умовах відсутності суверенітету республіки, хижацької експлуатації ресурсів
України союзними і республіканськими відомствами;

- бюрократичної організації суспільства і монополізації окремих галузей, над-централізації за умов у яких той, хто приймає рішення, не уявляє всієї сукупності його екологічних наслідків; екологічної некомпетентності і безвідповідальності перед народом технократичного управлінського персоналу;

- низької технологічної культури виробництва і хижацької спрямованості використання природних ресурсів, повного пріоритету
одержання продукту перед збереженням придатного для життя середовища;

- дегуманізації суспільства і деформації системи цінностей, прагнення до надмірно індустріального способу життя;

- наростання розриву між загальним культурним рівнем, моральним станом населення і зростанням технологізації життя; стан навколишнього середовища - це лише віддзеркалення поточного культурного стану нації; її духовності, її економіки;

- граничної слабкості суспільних структур і механізмів, у тому числі законодавства, які захищають природу.

ЗС закликає союзний і республіканський уряди, всі ланки політичної та економічної влади на Україні зупинитися в гонитві за сьогоденними ілюзорними економічними вигодами, що здобуваються ціною нещадної експлуатації природних ресурсів та людського здоров’я. Треба негайно припинити нищення тих багатств природи, які належать не лише нам, а й прийдешнім поколінням.

Тільки люди, які щиро люблять природу, яким небайдуже майбутнє своїх дітей, свого народу, можуть зупинити згубну руйнацію природного середовища.

Тільки ті, хто відчуває свою відповідальність перед історією за долю України, здатні висунути альтернативні конструктивні програми виходу з екологічної кризи.

Відповідальність передовсім лежить на тих, хто приймає важливі політичні, економічні, соціальні рішення, які безпосередньо впливають на екологічну ситуацію.

Але й всі ми мусимо боротися зі своїми протиприродними егоїстичними, надмірно споживацькими звичками і вчинками.

Кожному треба переглянути свою систему цінностей, віддавши перевагу пошані до природи, свободі самовираження, справжній моральності, що грунтується на істинно народних святощах - любові до землі, до всього живого і сущого. Наша свідомість, наша воля повинні змінити закони суспільства, дія яких призвела до нинішнього катастрофічного стану природне середовище.

ЗС закликає об’єднуватися всіх, хто стурбований долею нашої землі і наших дітей, всіх, хто шукає шляхів виходу з екологічної кризи і готовий заради нього змінити своє мислення, свої звички і працювати над кардинальною зміною ставлення суспільства до природи, захищаючи рідний край, планету від технократичного плюндрування.

Рух за відновлення і збереження середовища - складова частина спільних дій людства за виживання, фізичне і моральне здоров’я націй, за повне роззброєння, прогрес науки, освіти, культури. Екологічний світогляд - невід’ємна частина нового політичного мислення. Світ може вижити, тільки навчившись мислити по-новому.

І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ.

1. Право на гідне середовище - одне з основних прав людини, яке може бути реалізоване тільки за умови вільного й свідомого вибору з додержанням вимог екологічної безпеки.

2. Першим кроком й основою формування більш гармонійних стосунків людини і природи повинна стати гуманізація, демократизація, деідеологізація і демілітаризація суспільства. Права меншості не повинні порушуватися більшістю.

При підготовці альтернативних варіантів і прийнятті рішень незмінно треба прагнути до консенсусу.

3. Всі сфери життя і діяльності людини повинна пронизувати сучасна екологічна мораль, яка грунтується на безумовній повазі до священного дару життя, усвідомленні особистої відповідальності перед всесвітом, перед сучасниками і прийдешніми поколіннями, прагненні передати їм більше ніж взято від природи.

4. Історичну перспективу мають ті суспільні рухи та ідеї, практичне втілення яких не суперечить закономірному ходові біосферних процесів. В економіці, політиці, вихованні пріоритетними мають бути екологічні вимоги.

5. У будь-якій діяльності необхідно віддавати перевагу збереженню природного характеру середовища,а не його техногенному перетворенню. Необхідно відмовитися від погляду на природу як на джерело прибутків. Всі виробництва повинні орієнтуватися на технології, які зберігають природні ресурси і рекреаційний потенціал біосфери і не породжують відходів, котрі неможливо утилізувати.

6. Всі права на землю та її надра, рослинний покрив і тваринний світ, води й інші природні ресурси України належать всім громадянам України. Розпоряджатися ними мають демократично обрані Ради народних депутатів.

7. Дії "Зеленого світу" повинні спиратися на цілісну систему сучасних екологічних знань, вчення В.І.Вернадського про ноосферу та на прагнення забезпечити у майбутньому автотрофність планетарних проектів людської діяльності.

ІІ. НАПРЯМКИ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

1. У сфері забезпечення здоров’я народу і формування екологічно довершеного способу життя.

Забезпечення фізичного і морального здоров’я людей, оптимальної демографічної ситуації, якості життя нинішнього і майбутніх поколінь є основною метою при розв’язанні екологічних проблем. ЗС бореться проти забруднення середовища будь-якими токсичними агентами фізичної, хімічної і біологічної природи, за підвищення рекреаційних якостей середовища, здоровий спосіб життя, за максимально можливе ослаблення соціальних конфліктів шляхом удосконалення суспільних відносин, зміни в системі цінностей і демілітаризації.

Враховуючи, що від забруднення середовища найбільше терплять діти і що вразливість дитячого організму майже зовсім не враховується діючими нормативами, ЗС буде добиватися зниження меж гранично припустимих концентрацій і безумовного їх дотримання в місцях перебування дітей. ЗС сприятиме створенню індустрії екологічно чистого харчування, насамперед дитячого.

ЗС підтримуватиме створення громадських організацій, рухів, комун, які виступатимуть за екологічно чистий спосіб життя, повсякденну фізичну культуру, відмову від алкоголю, тютюну, зловживання ліками.

2. В сфері права і захисту прав людини

ЗС наполягає на розробці концепції екологічного правопорушення і злочину, прийнятті законів, які передбачають покарання за екологічні злочини, за приховування і спотворення екологічної інформації, а також на розробці механізмів їх застосування.

Необхідно прийняти закони про ядерну енергетику, про екологічну експертизу проектів, про заборону впровадження технологій, які не передбачають можливостей кінцевої утилізації побічної продукції та відходів. ЗС буде допомагати сам і добиватися надання соціальної, медичної та іншої допомоги жертвам екологічних аварій і катастроф. ЗС захищатиме права окремих осіб і будь-яких об’єднань на гідне середовище, буде захищати тих, хто зазнає переслідувань за природоохоронну й іншу "зелену" діяльність.

3. У сфері інформації

ЗС вважає, що інформація про стан навколишнього середовища, чистоту повітряного і водного басейнів, грунтів, продуктів харчування, шкідливість промислових виробів і виробництв, про стан здоров’я, генетику людини є відкритим набутком суспільства. ЗС протестуватиме всіма засобами, до судового позову включно, проти будь-якого засекречування, замовчування і спотворення екологічної інформації.

ЗС буде розвивати свої інформаційні структури і підтримувати створення незалежних засобів масової інформації.

ЗС буде використовувати всі доступні засоби для покращення екологічних знань і інформації з метою привернути увагу суспільства до проблем екології, охорони середовища, захисту живих істот, здоров’я людини, збереження неповторності найдрібніших куточків нашого краю і всієї планети. ЗС вважає за необхідне створення Червоної книги екологічних ран України.

4. В сфері виховання і освіти

Необхідна гуманізація, деідеологізація та демілітаризація усіх форм освіти та виховання. ЗС вважає, що іграшкова зброя несумісна з вихованням гуманності та любові до природи.

Екологічні знання та навички повинні поєднуватись за принципом: мислити глобально - діяти конкретно.

З перших кроків розумного життя дитина повинна прилучатись до природи, в ній знаходити основи гармонійного, гуманістичного,
оптимістичного світогляду.

Екологічні знання мають поширюватись в першу чергу серед матерів, вихователів, учителів.

5. В сфері науки і культури

Розв’язання екологічних проблем, які стоять перед суспільством, вимагає глибокого дослідження фундаментальних проблем еволюції біосфери і людини, становлення ноосфери, вдосконалення філософських концепцій прогресу суспільства, технологій.

ЗС сприятиме організації широкомасштабних досліджень біосферних явищ, здійснення сучасного моніторингу, вивчення генетичних наслідків забруднення середовища, створенню інформаційних систем та математичних моделей для прогнозу розвитку екосистем України.

ЗС підтримує всілякі гіпотези, ідеї і проекти екологічно раціонального розвитку України, виступатиме за докорінну переорієнтацію відомчої в своїй основі науки, за створення більш досконалих, гуманістичних форм організації наукових досліджень.

ЗС вважає за необхідне створення громадського інституту екології України.

ЗС буде сприяти відродженню народних традицій, пісень, обрядів, в яких містяться моральні основи милосердя, дбайливого ставлення до природи, в яких є відчуття єдності людини з усім живим, з нерозривним ланцюгом поколінь.

ЗС підтримує благородні прагнення Церкви до формування свідомості добра, милосердя, пошани, любові і моральності в людському суспільстві; до відновлення зруйнованих та занедбаних культурно-історичних комплексів у їх природному оточенні.

6. У сфері планування, розміщення продуктивних сил та використання природних ресурсів

Основою ефективного використання продуктивних сил має бути суверенітет України. ЗС буде домагатися режиму найбільшого сприяння тим засобам діяльності, які з допомогою екологічно-нешкідливих технологій забезпечуватимуть одержання екологічно-чистої продукції. Екологічно шкідливі технології повинні бути економічно невигідними.

ЗС наполягає на перегляді цін на всі види природних ресурсів з тим, щоб їх економічно обгрунтований рівень забезпечував ефективність природокористування і скеровував технічний прогрес до шляху, що не погіршує якості життя людини. При цьому оцінка природних багатств повинна охоплювати їх багаторічний рекреаційний потенціал і естетико-виховне значення. ЗС вважає першочерговим завданням приведення розміщення виробництв у галузі енергетики, хімії, металургії і машинобудування у відпо-відність з вимогами оптимізації середовища, збереження рекреаційного потенціалу екосистем, припустимими екологічними навантаженнями.

ЗС вважає за необхідне добиватися зменшення темпів урбанізації, оздоровлення середовища міських агломерацій, в першу чергу великих промислових центрів республіки.

ЗС вимагає, щоб на потреби відновлення і збереження природного середовища виділялися достатні матеріальні і кадрові ресурси.

Пропозиції і плани щодо структурних змін в економіці, розміщення конкретних виробництв, витрат з децентралізованих фондів повинні виноситись на широке обговорення, а ключові питання цих рішень - на референдум.

7. В сфері збереження ландшафту і екосистем

ЗС вважає своїм завданням всебічно сприяти загальнонаціональному відновленню любові і до своєї малої батьківщини, і до України, і до планети в цілому.

Відновлення гармонії біосфери на Україні ЗС бачить у збільшенні площі біосферних і інших заповідників, водоохоронних зон річок, в організації громадської опіки над парками та іншими природними об’єктами, збереженні повноти генофонда флори і фауни.

ЗС виступає за відродження спотворених гідромеліорацією малих річок, за відновлення природно-історичних ландшафтів Дніпра, Дністра та інших рік України.

Формування техногенних ландшафтів повинно допускатися тільки в тих межах, які визначаються припустимими антропогенними навантаженнями на екосистеми.

8. В сільському господарстві

Враховуючи, що одне з основних багатств України - її сільськогосподарський потенціал, ЗС вважає необхідним зупинити проектування і будівництво екологічно небезпечних виробництв у високопродуктивних сільськогосподарських районах, віддаючи беззаперечну перевагу наукомістким маловідходним технологіям.

ЗС вважає своїм найважливішим завданням організацію охорони українських чорноземів і грунтів Півдня від ерозії, від катастрофічних втрат органічних речовин, погіршення фізико-хімічних і структурних властивостей грунтів. Необхідно знизити до розумних меж розораність сільськогосподарських угідь, відновити затоплені заплавні луки Дніпра та інших рік України, водороздільні ліси, звести до мінімуму застосування ядо-хімікатів та інших хімічних методів боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських рослин, впровадити біологічну систему землеробства. Економічною основою стабілізації сільського господарства повинні стати множинність форм власності і ведення господарства. Необхідно зробити економічно вигідним виробництво чистих високоякісних продуктів харчування.

9. В енергетиці, промисловості та на транспорті

ЗС вважає доцільною орієнтацію на відновлювані джерела енергії екологічно прийнятні варіанти теплової енергетики і буде добиватись збільшення ресурсів, які направляються на їх розвиток. Необхідно відновити малі ГЕС, розвивати біоенергетику, геліоенергетику на півдні України.

Ми вимагаємо припинити розвиток атомної енергетики на Україні, як такої, що потребує багато ресурсів, веде до значних локальних порушень екосистем України, не має серйозних перспектив у майбутньому і являє собою реальну загрозу народу України і усьому людству. Вимагаємо розробити варіанти якнайшвидшого закриття Чорнобильської АЕС. ЗС виступає за проголошення України без’ядерною зоною.

ЗС вважає необхідною розробку та реалізацію комплексу економічних та технічних заходів, спрямованих на енергозбереження в промисловості, сільському господарстві та побуті. Питання відпуску електроенергії за кордон та її транзит через електричні мережі республіки необхідно вирішувати на засадах регіонального госпрозрахунку та республіканського суверенітету. ЗС вважає за необхідне переорієнтаціюпромислового комплексу республіки на обмеження розвитку ресурсоємних, багатовідходних галузей промисловості та пріоритетний розвиток науковоємних галузей, що не потребують великих затрат природних ресурсів і не утворюють значних об’ємів промислових відходів.

ЗС виступає за пріоритетний розвиток екологічно чистих видів транспорту, насамперед електрифікованого, за обов’язкову нейтралізацію викидів двигунів внутрішнього згорання та переведення їх на газове пальне, за розробку і введення в експлуатацію нових економічних двигунів для дорожнього, авіаційного, річкового та морського транспорту.

ЗС вважає доцільним випереджаючий розвиток громадського транспорту порівняно з особистим автотранспортом, закликає усіх користуватися велосипедами.

10. В сфері міжнародних контактів

З метою посилення довіри між народами ЗС готовий співпрацювати з усіма урядовими і неурядовими природоохоронними і кологічними організаціями, сприятиме більшій відкритості суспільства. ЗС наполягатиме на активізації зусиль України на міжнародній арені, зокрема в галузі охорони навколишнього середовища, добиватиметься виконання зобов’язань по охороні природного середовища, взятих на себе УРСР і СРСР згідно з міжнародними угодами. Виступаючи за впровадження реального суверенітету республіки. ЗС разом з тим домагатиметься її більш широкої участі в міжнародних екологічних організаціях, їх залучення до вирішення проблеми відродження природи України. Особливу увагу ЗС приділятиме взаємодії громадських організацій, окремих громадян різних країн у сфері екології.

* * *

Для досягнення цілей, які ставить ЗС, необхідно розв’язати велику кількість взаємопов’язаних проблем глобального, регіонального і локального рівня. При цьому ЗС констатує, що на сьогоднішній день вистачає інформації щодо больових точок екосистем краю, але ще не створено правових і економічних механізмів для прийняття оптимальних рішень і їх реалізації. Один з основних напрямків діяльності ЗС - всебічне сприяння створенню таких механізмів.

ІІІ. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Пропаганда екологічного світогляду, розповсюдження усіма засобами екологічних знань і інформації.

2. Утворення комісій, фондів, рад, народних університетів, клубів, гуртків, музеїв, літніх таборів і шкіл з метою організації
екологічного виховання, освіти і конкретних природоохоронних дій.

3. Участь у роботі урядових і неурядових організацій, рухів, ініціатив, підготовка альтернативних пропозицій і проектів.

4. Створення громадських екологічних комітетів в регіонах, областях, містах, районах.

5. Організація відомче незалежних наукових досліджень, проведення незалежної екологічної експертизи проектів, конкретної
госпрозрахункової екологічної діяльності.

6. Організація екологічних експедицій, екологічного моніторингу, створення банків даних і баз знань з питань екології.

7. Конференції, "круглі столи", диспути, лекції, семінари з усіх питань, про які йдеться в ІІ розділі Програми ЗС.

8. Видання газет, періодичних бюлетенів, книг, буклетів, листівок, інших матеріалів за тематикою ЗС.

9. Координація діяльності і співпраця з екологічними та природоохоронними організаціями, налагодження "гарячого зв’язку" по
найважливіших міжрегіональних екологічних проблемах.

10. Залучення до розв’язання екологічних проблем республіки українців, що проживають за її межами.

11. Екологічні толоки, мітинги, демонстрації, марші, походи, бойкоти, пікетування підприємств, які забруднюють середовище.

Підготовка до створення партії "зелених".


Програма прийнята І з’їздом Української екологічної асоціації "Зелений
світ" 29 жовтня 1989 року

Поширити інформацію